Trở thành đơn vị tổng thầu cơ điện uy tín và chất lượng hàng đầu Việt nam, trong đó lấy trình độ kỹ thuật và kỹ năng quản lý hiệu quả làm hạt nhân của sự phát triển.